Saturday, December 20, 2014

What is Lagna? How Lagna means Hindu Marriage is different from English Marriage

 What is meaning of Hindu Marriage related words like Lagna, Vivah, damad, javai, kunvar, Sah-dharmachari, Navara, Navari, Pati, Var, Sun, Bahu, Patni, Jaya, Saha-dharmacharini?
कुर्यात सदा मंगलम्

‘विवाह' ! अर्थात लग्न, हा सांसारिक मनुष्याच्या  जीवनातील सर्वाेच्च हौशीचा, संस्काराचा व महत्त्वाचा भाग
आहे. कोणताही मुलगा - मुलगी विशिष्ट वयाचे झाले की, काहो; यंदा कर्तव्य आहे कां? नाव नोंदविले आहे
का? वगैरेची चर्चा सुरू होते. आजकाल तर विवाह मंडळे, नोंदणीची कार्यालये, मॅरेज अ‍ॅक्ट अंतर्गत संस्था वगैरेही आहेत. सामुहीक विवाह, आदर्श विवाह, आर्यसमाज विवाह, रजिस्टर्ड विवाह आदी नवीन विवाह पध्दतीही माणसाने सोयीनुसार शोधून काढल्या आहेत. त्यातही काही पलायन विवाह (पळून जाणे), गुप्त विवाह वगैरेही तंत्रे आहेतच.
मनुष्याच्या षोडष संस्कारात वरिष्ठ, देव , धर्म , संस्कृति आदींच्या साक्षीने वेद पुराणे, तत्वे- शास्त्रे, यांच्या
उच्चारणात जो खरया अर्थाने मंगल सोहळा हा मंगलाष्टके, मंगलदीपे, मंगलसप्तपदी, मंगलवाद्ये, मंगलस्नाने व मंगल कार्याने होत होता, त्याचा आम्ही अक्षरश: पालापाचोळा करून टाकला आहे.
काय आहे विवाह या शब्दाचा अर्थ तो आपण पाहू या.
१. विवाह म्हणजे लग्न
२. विवास: म्हणजे वेगळे असणे किवा वेगळे रहाणे किवा गृहभंग ‘ हन्' म्हणजे नष्ट करणे, शांत करणे.
विवास: + हन् = विवाहन् म्हणजे विवाह म्हणजे वेगळेपणा अथवा विलगपणा दूर करणे किवा वेगळेपणाचा
दाह शांत करणे होय.
३. ‘तो संयन्तौ एतंदेव विवाहं व्यवहेताम्' इति विवाहा ( ब्राम्हण एत्तरेय) अर्थात देवतांच्या प्रार्थनेनुसार ब्रह्म हे
पुरूष ( सूर्य म्हणजे तेज) आणि स्त्री (धात्री अथवा पृथ्वी) या दोन शक्तीत विभाजित झाले. या दोन शक्तींचे विवहन होणे (म्हणजे संमीलन) याला विवाह म्हणतात.
४. वि + वह विवाहयर्तिं म्हणजे विशिष्ट तत्व (स्त्री, कन्या , वधू) विशिष्ट दिशेला घेवून जाणे याला विवाह
म्हणतात.
५. वेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य यांचे अनुसार विवाह या शब्दाची निरूक्ती ही अशी आहे ‘तदिदं विपर्यासेन संबंन्धनयनं विवाहम्' अर्थात दोन परस्पर विरूध्द स्वभावाच्या, दोन विशिष्ट शक्तिंचा कल्याणकारी उद्येशने
स्थापन केलेला अन्योन्य संबंध म्हणजे विवाह होय.
६. वि + वाह = विवाह अर्थात विशिष्ट जवाबदारीचे वाहक म्हणून प्रतिज्ञा घेण्याच्या क्रियेला विवाह असे
म्हणतात.
७. लग्न म्हणजे जुळलेला, जोडलेला वगैरे लग्नम पंचांगात राशींचे, सूर्य व नक्षत्रांचे उदय होणे याला लग्न म्हणतात. पतीपत्नींचे राशी गुण जुळवून त्यांच्या वैवाहिक भवितव्याचा उदय होणे यालाही लग्न म्हणतात.
८. लग्न म्हणजे तन्द्री लागणे, मन जुळणे, एकात्मता साधणे, विवाहात हे सर्व प्रपंच मायेत अडकल्या नंतर होते म्हणून यास लग्न म्हणतात.
९. लग + न = लग्न या शब्दात लग (गतौ, लगती) म्हणजे जाणे आणि न म्हणजे अनुनय करीत पतीचे
अनुसरण करीत जाणे म्हणजे लग्न होय.
वरील विवाह अथवा लग्नाच्या सर्वच व्याख्या पाहता, विशिष्ट उद्देशाने, जवाबदारीने विशिष्ट कल्याणकारी
हेतूने, एकात्मतेने, अनुसरण करीत मार्गस्थ होणे, जुळणे, एकत्र येणे, मीलन वगैरे महत्वपूर्ण शब्द पुढे येतात.
आजकालच्या लग्न, विवाहांची दशा पहाता लग्न करण्यामागे वरील शब्दांचे गांभीर्य कुठे दिसते का ? हा
संशोधनाचा विषय बनला आहे. आजकाल तर लग्न करण्याचे हेतू इतके क्षुल्लक झाले आहेत ते असे.
१. पोरगं वाया जाईल म्हणून बांधून टाका लग्नाच्या बेडीत.
२. काळ खराब आहे हो, उरकून टाका लग्न.
३. दोन्ही मुलामुलींचे पॅकेज जोरदार आहे, चला हुंडा, वास्तुलाभासाठी लग्न करू या.
४. स्त्री अथवा पुरूष सुलभ भावनांपायी पोरे भरकटलीत म्हणून लग्न करा.
५. आमची म्हातारपणाची सोय लागते म्हणून लग्न करा. 

विवाह ही एवढी महत्त्वाची गोष्ट आहे की संपूर्ण मानवजातीचे सांस्कृतिक अस्तित्व यांवर अवलंबून आहे. विवाह ही एक ईश्वरी व धर्माची योजना आहे. ठरवून टाका व उरकून टाका असे विवाहाचे स्वरूप आपण जेव्हा पासून केले तेव्हाच ही विवाह संस्था विकृत झाली. अहो विवाह हा कधी प्रण्यांचा होतो का? जनावरांचा होतो का? तो केवळ मनुष्यांचा होतो ना? तर मग मनुष्यांचाच विवाह का करतात याची कारणे अशी आहेत.

१.मनुष्याजवळ ध्येय असते आणि विवाह हे दोन व्यक्तिंच्या जीवन ध्येय धर्माचे आमरण मीलन असते.
२.मनुष्याजवळ त्याचे घर, घराणे, तपस्या, धर्म, संस्कृती व परंपरा असतात त्यामुळे या सर्वांचे वहन पती पत्नीने करणे आणि संतती व्दारे त्यांची जोपासना परंपरेने करण्यासाठी कटिबध्द होणे म्हणजे विवाह होय.
३.मनुष्याजवळ त्याग, सेवा व समर्पण हे तीन गुणरत्न आहेत. सारया संसाराचे कल्याण या त्रिगुणांवर आधारित आहे. एका व्यक्तिने दुसरया व्यक्तीचा अंगिकार केल्यानंतर परस्परांसाठी तप, सेवा व समर्पण करणारा समाज हा कुटुंबाच्या स्वरूपात घर म्हणून स्थापन होतो. यामुळेच देश व धर्मकार्यासाठी नररत्नांची खाण जन्माला येते.
वरीलप्रमाणे विवाहाची ही ठळक कारणे आहेत. या विचारांना सोडून जे कुणी विवाह करतात किवा पळून जावून, रजिस्टर्ड वगैरे पध्दतीने लग्न करतात ते त्यांचे लग्न म्हणजे प्रपंचाची भूक, अथवा विकार - वासनापूर्तीसाठी दोन प्राण्यांचे
केवळ शारीरिक मीलनच ठरते. कुठे विवाह अथवा लग्न या शब्दांचा गर्भितार्थ अन् कुठे हा मॅरेज शब्द. आजकाल तर आम्ही मॅरेजपार्टी वगैरे शब्द रूढ करून टाकले. आम्ही मॅरेज या विकृत शब्दाचा अर्थ तरी समजून घेतो का? आंतरराष्ट्रीय वेबस्टर्स डिक्श्नरी म्हणते की, मॅरेज म्हणजे पुरूष अथवा स्त्रीचे कायद्याने झालेले एकत्रीकरण होय की ज्यात पुरूषासोबत पुरूष किवा स्त्री सोबत स्त्रीने शरीरसंबंधासाठी एकत्र राहणे होते. किती घृणास्पद व किळसवाणा अर्थ आहे हा? मग आता सांगा, आमच्या पवित्र विवाह किवा लग्नाला आम्ही या घाणेरड्या मॅरेज या शब्दात बसवणार का? आमच्या लग्न अथवा विवाह सोहळ्याला मॅरेज म्हणणे हा तर भारतीय संस्कृतीचा अपमानच ठरतो की नाही ?

लग्न झाल्यावर दीड शहाणे लोक परिचय देताना म्हणतात, मै हजबंड और ये मेरी वाईफ है. इंग्रजी डिक्शनरीत (ऑक्स्फोर्ड व बेबस्टर्स) हजबंड म्हणजे मॅरेज झालेला असा माणूस की ज्याचे स्त्रीशी किवा माणसाशी (समलिगी) मॅरेज झाले आहे. आता सांगा की आम्हाला मॅरेज या शब्दातील किळसवाणी व्याख्या पटावी तरी काय?

आमच्या पवित्र व उद्देशपूर्ण विवाह संस्थेने किती सुंदर शब्द आम्हाला दिले आहेत नाही का ? जसे पुरूषाकरिता नवरा, पती, जावई, दामाद सहधर्मचारी वगैरे तसेच विवाहीत स्त्री करिता बहू, बायको, नवरी, पत्नी, जाया, सहधर्मचारीणी, सून वगैरे. चलातर आता या शब्दांचे अर्थ पाहूया.

विवाहीत पुरूषांसाठी संबोधने :
१. दामाद (जावई) - अर्थात आदराचा व्यक्ती दाम् + आदृ = दामाद.
२. कुवर साहेब (मारवाडी समाजात) :- कुंवर म्हणजे राजकुमार त्यासारखा जावई या अर्थाने.
३. जावई, जामात किवा जामातृ :- या ठिकाणी जामा म्हणजे विवाहयोग्य कन्या तिला तारण्यासाठी जो विवाह संस्काराव्दारे प्राप्त झाला त्याला जामातृ जामात म्हणतात. याचाच अपभ्रंश हा जावई होय.
४. सहधर्मचारी :- येथे पत्नीला तिच्या प्रपंचातील सर्व धर्म निभविण्यासाठी सहकार्य करणारा तिचा पती म्हणून सहधर्मचारी असेही म्हणतात.
५. नवरा :- अ) असा विवाहित पुरूष की ज्याने पत्नी या नात्याने नवरजस् (रजस्वला झालेल्या) स्त्रीचा शास्त्र शुध्द स्वीकार केला तो.
ब) असा पती जो पत्नीच्या नवविधा भक्तीचा स्वीकार नवरा.करून रहातो तो नवरा.
६. पती :- असा विवाहित पुरूष जो ईश्वर या नात्याने आपल्या पत्नीची पत सांभाळतो (पत् + ई) तो पती.
७. वर :- वर - वधू यातील वर म्हणजे विवाहासाठी जो स्वीकारण्यास योग्य ठरला (वरण, वरेव्य अर्थाने) आहे.
१. सून :- हा शब्द सूनरी (स्त्री) या शब्दातून आला आहे. सूनरी म्हणजे सुंदर, प्रफुल्लीत अथवा अनंदी स्त्री होय. घरात विवाहाव्दारे आलेली स्त्री ही घर सुंदर, प्रफुल्लीत व आनंदी करते म्हणून तिला सून म्हणतात.
२. बहू :- बहू हा शब्द (वृध्दौ, बहते) म्हणजे वाढणे, बलवान होणे, उगवणे, निर्मित करणे असा होतो. याच अर्थाने घरात आलेली सून जी घराला वाढवते, बल देते, पुत्रादीने संपन्न करते तिला बहू असे म्हणतात.
३- बायको :- हिदीमधील दाया - बाया या अर्थाने बायॉ म्हणजे डावी अथवा ‘वाम' बाजू भारतीय संस्कृतीत पत्नीला डाव्या म्हणजेच वाम दिशेने बसवितात. उदाहरणार्थ ‘वामांकारूढ सीता' वगैरे म्हणून तिला बायको असे म्हणतात.
४. नवरी :- अ) नवरजस् (स्त्री) म्हणजे जी नव्याने रजस्वला झाली आहे म्हणजेच विवाहयोग्य आहे. ती विवाह करतो तेव्हा तिला नवरी म्हणतात.
ब) आपल्या पतीची जी नवविधा भक्ती भावनेद्वारा करते ती नवरी.
५- पत्नी :- पालन केले जाते ती पत्नी.
६. जाया :- जनयन्ति अस्याम् म्हणजे विवाहिता जी जन्म देते ती जाया.
७- सहधर्मचारिणी :- विवाहानंतर आपल्या पतीच्या व्यक्तिगत अथवा प्रापंचिक धर्माचरणात जी साथ करते तिला सहधर्मचारिणी असे म्हणतात.
आता हे सारे शब्द व त्यांचा अर्थ पाहिल्यावर लक्षात येईल की भारतीय वैदिक संस्कृती व भाषा किती समृध्द, विचारी अन् परिपूर्ण आहे. कुठे हजबंड - वाईफ अन् मिस्टर - मिसेस आणि मॅरेज वगैरे शब्द अन कुठे ही वरीलप्रमाणे समृध्द व संस्कारीत विवाहाची शब्द योजना. हे सर्व इंग्रजाळलेल्या तथाकथित सभ्य व्यक्तींना काय कळणार? म्हणूनच भारतीय संस्कृतीतील मंगलकार्य म्हणजे लग्न अथवा विवाह ही संकल्पना किती मंगलकारी आहे. ही आपली विवाह संस्कृती आपले नित्य मंगल करते म्हणून लग्नकार्यात ‘विश यू हॅपी मॅरीड लाईफ' असे अविचारी बरळण्यापेक्षा म्हणूया ‘‘कुर्यात् सदा मंगलम्'' !

lagna patrika

lagna patrika format in marathi

marathi lagna patrika wordings

lagna patrika mayna

lagna kundali

lagna patrika matching

marathi lagna patrika format download

lagna chart

lagna patrika in english

Kuryata always mangalam


'Wedding'! Of course marriage, this man's worldly life sarvaecca amateur, values and important part of the
Is. No son - daughter of the age-specific, Keahole; Why is this duty? The name is recorded
Why? Certificate for appeal to the discussion begins. Nowadays, the marriage circles, registration offices, agencies are under the Marriage Act Certificate for appeal. Goals marriage, the perfect marriage, aryasamaj Union, has taken out the way he approaches a registered marriage and other new marriage. However, some bolt Union (bunk), secret marriage of these techniques Certificate for appeal.
Senior man sodasa creation, God, religion, culture and others to record the Vedas origin, tatve Studies, the
Uccaranata that mangalastake this sense some more auspicious ceremony, mangaladipe, mangalasaptapadi, mangalavadye, mangalasnane and was the work of Mars, we simply amazed by the Mulch.
What is the meaning of marriage, or you see.
1. Marriage Marriage
2. Viva: the separation to be separated or remain or grhabhanga 'han' means to destroy, to be quiet.
Viva: + han = vivahan is married to or away from the crop or vilagapana differences
Yes silence inflammation.
3. It sanyantau etandeva vivaham vyavahetam 'Hi wedding (Brahmin ettareya) This course gods Brahma prarthanenusara
Man (Sun light) and female (nurse or earth) were divided power between the two. These two powers vivahana come (ie Fusion) is called the marriage.
4. V + is the vivahayartim specific element (woman, daughter, spouse) marriage to go back in a certain direction
Says.
5. According to this expression of vedabhasyakara srisayanacarya Union nirukti there is 'tadidam viparyasena sambanndhanayanam vivaham' against the nature of the interaction of two, two specific powers welfare intentions
The reciprocal relationship is established that marriage.
6. V = + Wow, that marriage is the marriage of actions to take oath as a carrier specific javabadarice
Says.
7. Marriage matched, etc. connected to the marriage pancangata rasince, sun and dawn host called him a wife. Patipatnince amount is married to adapt the same for the emergence of the future of their marital property.
8. Marriage Falling somnolence, heart match, achieving integration, says marriage is a marriage, as it were, after all delusion drives distress.
9. + = Married or not take words like (gatau, seems) that the husband does not go and persuasion
Yes, marriage is not going to follow.
The definition of marriage or see the marriage of all, specific purpose, javabadarine specific welfare
Purpose, integrity, following the fall in transit, match, meet, meeting, etc. come along important words.
Nowadays the marriage, the marriage is to see where the seriousness of the words above to view the state marriages? this
Has become a subject of research. Nowadays, it has become apparent that the purpose of marriage.
1. Add the wedding will be constructed as a waste of Ghosts appear.
2. While it is bad, finish married Cart.
3. Both children is quite a package, go dot, vastulabha to marry or not.
4. Handy man or woman to marry as bharakatalita with this bhavanampayi.
5. As we have shown wife facility.


Marriage is dependent on the existence of a cultural whole mankind is so important. Marriage is a divine plan, and religion. Add to Cart Wedding format that is distorted by the Institute of Marriage and finish it when you have from when. Hi there was ever pranyanca of marriage? The animal is? It was not only men? Then there are reasons why manusyancaca Union.


1manusyajavala would cause death and marriage is the union of two persons religion goal of life.
2manusyajavala his home, house, penance, religion, culture and tradition, and are to be borne by the husband or the wife, and all come katibadhda to preserve their traditionally refers to the offspring by marriage.
3manusyajavala sacrifice, service and dedication to the three gunaratna. The word which really is based on the well-being of the three gunas. The tenacity of a man between the second person after adoption, service and dedication to the community was established as the home of the family in the form. This country is born and dharmakarya for nararatnanci field.
These are the reasons highlighted above marriage. Clinic or spirits from those who fled or anyone married, they registered their marriage anymore manner appetite arms of their wedding, or disorder - vasanapurti two animals
But is physical milanaca. Where the term marriage or marriage Marriage is where Anwar connotation of those words. Nowadays, if we put the word fashion, etc. merejaparti. We'll understand when Marriage or distorted meaning? International Webster diksnari says, Marriage is a male or a female, which was the law of the collection is that sex for a woman to live together with purusasobata man or woman. How disgusting and repulsive means is this? And now, say, a wedding or marriage We inspiring words of our Holy Marriage or dirty? This is not to say that if it leads to a grander in there concepts of Indian culture Marriage ceremony of our marriage or marriage?

While the introduction of the so-called wise men half after the wedding, I have hajabanda and this is my vaipha. Diksanarita English (Oxford and bebastarsa) hajabanda Marriage is a beaten man or woman whose man (samaligi) is Marriage. Now tell us what the word Marriage shall explain Shocking?

How many of us are not married to the beautiful words of our Holy and targeted organization? Such purusakarita husband, husband, son in law, son-in-law partner, etc., as well as for married woman, wife, wife, wife, moved, sahadharmacarini, Sun, etc. See calatara mean words.

Married Ladies concept:
1. Son-in-law (law) - the fear dam + adr = person-in-law.
2. Kuvara Saheb (Marwari community): - Kunwar sense that this law, like a prince.
3. Son in law, husbands or jamatr: - This place is a marriageable daughter called Jama her husbands jamatr easy for him to get married, which was sanskaravdare. This is a corruption of the law.
4. Partner - wife at her husband, who is also called as a partner for cooperation nibhavinya explores all of her religion.
5. Husband: - a) a married man who's wife as navarajas (who menstruate) received her law purified it.
B) that the husband and wife to her husband that the rest of the New Testament navarakaruna accept that answer.
6. Husband: - a married man who is God protected his wife as leverage (pat + E) that man.
7. On - on - the bride and groom for the wedding, which was due to receive (lentils, varevya sense) is.
1. Daughter-in-law: - The term Sooner (Female) was the words of mouth. Sooner is beautiful, she is praphullita or Anand. This beautiful house she has been vivahavdare house, called her daughter-in-law as praphullita and happy while.
2. Daughter: - multi word (old, moving) is the gain, strong fall, grow, that is to be created. The house, which increases the sense of being-in-law's house, a force, a rich putradine called her daughter.
3- wife: - hidimadhila right - left or left, or the sense of Bayeux 'left' towards the left side of the left wife basavitata Indian culture. For example, vamankarudha Sita, the wife called her as follows.
4. Wife: - a) navarajas (she) is marriageable, ie that which has been newly menstruate. The bride called her when she married him.
B) that the New Testament devotion to your husband that you bhavanedvara bride.
5- wife - she is the wife to follow.
6. Moved: - janayanti asyam that led to the birth of gives it away.
7- sahadharmacarini: - After the wedding, she called sahadharmacarini with which your husband's personal or prapancika dharmacaranata.
Now many words and their meaning will be seen that the Indian Vedic culture and language, how rich, sober Anwar is perfect. Where hajabanda - vaipha Mr. Anwar - Marriage etc. and Mrs. term plan and a cultural term marriage where the rich do-un. All ingrajalalelya know what the so-called civilized people? That is how the concept of Indian culture festive occasion is a wedding or marriage mangalakari. This makes your marriage culture lagnakaryata as your daily Mars 'Wish You Happy merida Life' than might be blind baralanya 'kuryat always mangalam'!


Kuryata siempre mangalam


'Boda'! Por supuesto matrimonio, mundano aficionado sarvaecca vida de este hombre, los valores y parte importante de la
Es. Ningún hijo - hija de la edad específica, Keahole; ¿Por qué es este deber? El nombre se registra
¿Por qué? Certificado para la apelación a la discusión comienza. Hoy en día, los círculos de matrimonio, las oficinas de registro, las agencias están bajo el Certificado Ley de matrimonio de apelación. Objetivos de matrimonio, el matrimonio perfecto, aryasamaj Unión, ha tomado la forma en que se acerca un matrimonio registrado y otro nuevo matrimonio. Sin embargo, algunos Unión perno (litera), el matrimonio secreto de estas técnicas Certificado de apelación.
La creación del hombre Sodasa Superior, Dios, la religión, la cultura y otros para registrar el origen Vedas, Estudios tatve, la
Uccaranata que mangalastake este sentido un poco más auspiciosa ceremonia, mangaladipe, mangalasaptapadi, mangalavadye, mangalasnane y fue obra de Marte, simplemente asombrado por el mantillo.
¿Cuál es el significado del matrimonio, o si aparece.
1. Matrimonio
2. Viva: la separación de separarse o permanecer o grhabhanga medios 'Han' para destruir, para que se callara.
Viva: + de han = vivahan está casada con o lejos de las diferencias de los cultivos o vilagapana
inflamación silencio.
3. Se sanyantau etandeva vivaham vyavahetam 'Hola boda (ettareya brahmán) Este prarthanenusara dioses curso Brahma
Hombre (Sun luz) y femenina (enfermera o tierra) se dividieron el poder entre los dos. Estas dos potencias vivahana vienen (es decir, la fusión) se llama el matrimonio.
4. V + es el elemento vivahayartim específicas (mujer, hija, cónyuge) matrimonio para volver en una dirección determinada
Dice.
5. De acuerdo con esta expresión de vedabhasyakara srisayanacarya Unión Nirukti hay 'tadidam viparyasena sambanndhanayanam vivaham "contra la naturaleza de la interacción de dos, dos poderes intenciones específicas de bienestar
Se establece la relación recíproca que el matrimonio.
6. V = + Wow, que el matrimonio es la unión de las acciones a tomar juramento como javabadarice específico portador
Dice.
7. Matrimonio emparejado, etc. conectado a la rasince pancangata matrimonio, el sol y el amanecer de acogida lo llamó una esposa. Cantidad Patipatnince está casado con adaptar la misma para el surgimiento del futuro de sus bienes conyugales.
8. Matrimonio Falling somnolencia, partido el corazón, el logro de la integración, dice que el matrimonio es un matrimonio, por así decirlo, después de todas las unidades de socorro falsa ilusión.
9. + = Casado o no tienen palabras como (gatau, parece) que el marido no ir y persuasión
, el matrimonio no va a seguir.
La definición de matrimonio o ver el matrimonio de todos, finalidad específica, el bienestar javabadarine específica
Propósito, la integridad, a raíz de la caída en tránsito, partido, reunión, encuentro, etc., lleguen a lo largo de palabras importantes.
Hoy en día el matrimonio, el matrimonio es para ver donde la gravedad de las palabras de arriba para ver los matrimonios estatales? este
Se ha convertido en un tema de investigación. Hoy en día, se ha hecho evidente que el propósito del matrimonio.
1. Añada la boda se construirá como una pérdida de fantasmas aparecen.
2. Si bien es malo, terminar casada Cart.
3. Tanto los niños es todo un paquete, ir de punto, vastulabha de casarse o no.
4. Hombre práctico o la mujer a contraer matrimonio ya bharakatalita con este bhavanampayi.
5. Como hemos demostrado instalación esposa.


El matrimonio depende de la existencia de toda una humanidad cultural es tan importante. El matrimonio es un plan divino, y la religión. Añadir a la Cesta formato de boda que está distorsionado por el Instituto de Matrimonio y terminarla cuando se tiene desde cuándo. Hola alguna vez hubo pranyanca del matrimonio? El animal es? No era sólo los hombres? Entonces hay razones por las manusyancaca Unión.


1manusyajavala causaría la muerte y el matrimonio es la unión de dos personas gol religión de la vida.
2manusyajavala su casa, la casa, la penitencia, la religión, la cultura y la tradición, y que están a cargo del marido o de la esposa, y todos vienen katibadhda preservar su tradicionalmente se refiere a los hijos por matrimonio.
Sacrificio 3manusyajavala, servicio y dedicación a los tres Gunaratna. La palabra que en realidad está basado en el bienestar de los tres gunas. La tenacidad de un hombre entre la segunda persona después de la adopción, el servicio y dedicación a la comunidad se estableció como la casa de la familia en el formulario. Este país ha nacido y dharmakarya de campo nararatnanci.
Estas son las razones resaltados anteriormente matrimonio. Clínica o espíritus de los que huyeron o cualquier persona casada, registraron su matrimonio ya los brazos de manera apetito de su boda, o trastorno - vasanapurti dos animales
Pero es milanaca física. En caso de matrimonio plazo o matrimonio El matrimonio es donde Anwar connotación de esas palabras. Hoy en día, si ponemos la palabra de moda, etc. merejaparti. Nos entenderemos cuando significado Matrimonio o distorsionada? Internacional Webster diksnari dice: El matrimonio es un hombre o una mujer, que era la ley de la colección es que el sexo de una mujer a vivir juntos con el hombre o la mujer purusasobata. Qué asco y medios repulsiva es esto? Y ahora, por ejemplo, una boda o matrimonio Nos inspirando palabras de nuestro Santo Matrimonio o sucio? Esto no quiere decir que si conduce a un grandioso en allí conceptos de la cultura india Matrimonio ceremonia de nuestra boda o matrimonio?

Aunque la introducción de la llamada sabios medio después de la boda, tengo hajabanda y este es mi vaipha. Diksanarita Inglés (Oxford y bebastarsa) hajabanda matrimonio es un hombre golpeado o mujer cuyo hombre (samaligi) es el matrimonio. Ahora nos dicen lo que la palabra matrimonio deberá explicar impactante?

¿Cuántos de nosotros no están casados con las hermosas palabras de nuestro Santo y organización dirigidos? Tal marido purusakarita, marido, yerno, socio hijo-en-ley, etc., así como para la mujer casada, esposa, mujer, esposa, movido, sahadharmacarini, Sun, etc. Ver calatara significar palabras.

Casado concepto Damas:
1. Son-en-ley (ley) - la presa de miedo + adr = persona-en-ley.
2. Kuvara Saheb (comunidad Marwari): - sentido Kunwar que esta ley, como un príncipe.
3. Yerno, maridos o jamatr: - Este lugar es una hija casadera llama Jama sus maridos jamatr fácil para él para casarse, que fue sanskaravdare. Esta es una corrupción de la ley.
4. Partner - la esposa a su marido, que también se llama como un socio para nibhavinya cooperación explora toda su religión.
5. Esposo: - a) un hombre casado que es esposa como navarajas (que menstrúan) recibió su ley lo purificó.
B) que el esposo y la esposa a su marido que el resto del Nuevo Testamento navarakaruna aceptar esa respuesta.
6. Esposo: - un hombre casado que es Dios protegió a su esposa como palanca (pat + E) que el hombre.
7. En - en - la novia y el novio para la boda, que se debió a recibir (lentejas, sentido varevya) es.
1. Nuera: - El término Tarde (Mujer) fueron las palabras de la boca. Tarde es hermosa, ella es praphullita o Anand. Esta hermosa casa en la que ha sido la casa vivahavdare, llamó a su hija-en-ley como praphullita y feliz al mismo tiempo.
2. La hija: - palabra multi (edad, en movimiento) es la ganancia, la fuerte caída, crecer, es decir que se creará. La casa, que aumenta la sensación de ser-en-ley de la casa de, una fuerza, una rica putradine llamó a su hija.
3- esposa: - hidimadhila derecha - izquierda o hacia la izquierda, o el sentido de Bayeux "izquierda" hacia el lado izquierdo de la esposa izquierda basavitata cultura india. Por ejemplo, vamankarudha Sita, la esposa le llamó la siguiente manera.
4. Esposa: - a) navarajas (ella) es contraer matrimonio, es decir, aquello que ha sido recientemente menstruar. La novia le llama cuando se casó con él.
B) que la devoción del Nuevo Testamento a su marido que bhavanedvara novia.
5- esposa - ella es la esposa de seguir.
6. Movido: - asyam janayanti que llevó al nacimiento de lo delata.
7- sahadharmacarini: - Después de la boda, ella llama sahadharmacarini con que de su marido personal o prapancika dharmacaranata.
Ahora todas las palabras y su significado se puede ver que la cultura védica de la India y el lenguaje, lo rico, sobrio Anwar es perfecto. Donde hajabanda - vaipha Sr. Anwar - Matrimonio, etc., y un plan a plazo señora y un matrimonio culturales plazo donde los ricos do-un. Todos ingrajalalelya sepa que Los llamados pueblos civilizados? Es así como el concepto de la cultura india ocasión festiva es una boda o matrimonio mangalakari. Esto hace que su matrimonio cultura lagnakaryata como su diario Marte 'Wish You Feliz merida Vida' de lo que podría ser baralanya ciego "kuryāt siempre mangalam '!


Kuryata हमेशा मंगलम


'वेडिंग'! बेशक शादी, इस आदमी के सांसारिक जीवन sarvaecca शौकिया, मूल्यों और का महत्वपूर्ण हिस्सा
होती हे। नहीं बेटा - उम्र विशेष, Keahole की बेटी; क्यों इस कर्तव्य है? नाम दर्ज की गई है
क्यूँ? चर्चा करने के लिए अपील के लिए प्रमाणपत्र शुरू होता है। आजकल, शादी हलकों, पंजीकरण कार्यालयों, एजेंसियों अपील के लिए विवाह अधिनियम प्रमाणपत्र के तहत कर रहे हैं। लक्ष्य शादी, आदर्श विवाह, संघ aryasamaj, वह एक पंजीकृत विवाह और अन्य नई शादी दृष्टिकोण तरह से बाहर ले जाया गया है। हालांकि, कुछ बोल्ट संघ (चारपाई), अपील के लिए इन तकनीकों को प्रमाणपत्र का राज शादी
वरिष्ठ आदमी sodasa सृजन, भगवान, धर्म, संस्कृति और दूसरों को वेदों मूल, tatve स्टडीज, रिकॉर्ड करने के लिए
इस अर्थ कुछ और शुभ समारोह, mangaladipe, mangalasaptapadi, mangalavadye, mangalasnane mangalastake और मंगल ग्रह का काम था कि Uccaranata, हम बस गीली घास से चकित
क्या शादी का मतलब है, या आप देखते हैं।
1शादी विवाह
2चिरायु: जुदाई अलग हो या शांत होने के लिए रहते हैं, या grhabhanga 'हान' का अर्थ है को नष्ट करने के लिए किया जाना है।
चिरायु + हान = vivahan करने के लिए या दूर फसल या vilagapana मतभेद से शादी कर रहा है
मौन सूजन हाँ
3यह sanyantau etandeva vivaham vyavahetam 'हाय शादी (ब्राह्मण ettareya) इस कोर्स देवताओं ब्रह्मा prarthanenusara
मैन (सूर्य प्रकाश) और महिला (नर्स या पृथ्वी) दोनों के बीच सत्ता विभाजित किया गया। इन दो शक्तियों (यानी फ्यूजन) विवाह कहा जाता है vivahana
4वी एक निश्चित दिशा में वापस जाने के लिए vivahayartim विशिष्ट तत्व (महिला, बेटी, पति या पत्नी) शादी है
कहते हैं।
5Vedabhasyakara srisayanacarya संघ की इस अभिव्यक्ति के अनुसार दो, दो विशिष्ट शक्तियों के कल्याण के इरादों की बातचीत की प्रकृति के खिलाफ 'tadidam viparyasena sambanndhanayanam vivaham' है nirukti
पारस्परिक संबंध है कि शादी की स्थापना की है
6वी = + वाह, कि शादी के एक वाहक विशिष्ट javabadarice के रूप में शपथ लेने के लिए कार्रवाई की शादी है
कहते हैं।
7आदि का मिलान नहीं हुआ विवाह, शादी pancangata rasince, सूरज से जुड़ा है और सुबह मेजबान एक पत्नी ने उसे बुलाया। Patipatnince राशि उनके वैवाहिक संपत्ति के भविष्य के उद्भव के लिए एक ही अनुकूल करने के लिए शादी की है।
8विवाह से एकीकरण को प्राप्त करने, तन्द्रा, दिल मैच गिरने, शादी क्योंकि यह थे, सब भ्रम ड्राइव के बाद संकट, एक शादी है कहते हैं।
9। + = विवाहित या नहीं जैसे शब्दों (gatau, लगता है) पति जाना नहीं है कि और अनुनय ले
हां, शादी का पालन करने के लिए नहीं जा रहा है
विवाह की परिभाषा या सभी की शादी देखने के लिए, विशिष्ट प्रयोजन, javabadarine विशिष्ट कल्याण
प्रयोजन, अखंडता, आदि पारगमन मैच से मिलने, बैठक, में गिरावट के बाद महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आते हैं
आजकल शादी, विवाह शब्दों की गंभीरता से ऊपर राज्य विवाह देखने के लिए देखने के लिए जहां है? यह
शोध का विषय बन गया है। आजकल, यह शादी के प्रयोजन है कि स्पष्ट हो गया है
1शादी भूत की बर्बादी के रूप में निर्माण किया जाएगा जोड़ें दिखाई देते हैं।
2यह बुरा है, वहीं शादी की टोकरी में खत्म।
3दोनों बच्चों को काफी पैकेज, जाने डॉट, शादी या नहीं करने के लिए vastulabha है
4काम आदमी या औरत इस bhavanampayi साथ bharakatalita के रूप में शादी करने के लिए
5हम पत्नी सुविधा से पता चला है


एक सांस्कृतिक पूरी मानव जाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है ताकि विवाह से निर्भर है। विवाह से एक दिव्य योजना है, और धर्म है। विवाह के संस्थान द्वारा विकृत और आप जब से है जब यह खत्म कर रहा है कि गाड़ी शादी प्रारूप में जोड़ेंहाय कभी शादी की pranyanca वहां गया था? जानवर है? यह केवल पुरुषों नहीं था? तब कारणों क्यों manusyancaca संघ रहे हैं।


1manusyajavala मौत का कारण होता है और शादी जीवन के दो व्यक्तियों को धर्म लक्ष्य का संघ है।
2manusyajavala अपने घर, घर, तपस्या, धर्म, संस्कृति और परंपरा, और पति या पत्नी द्वारा वहन किया, और अपने सभी पारंपरिक रूप से शादी से संतानों के लिए संदर्भित करता संरक्षित करने के लिए katibadhda जा रहे हैं।
3manusyajavala बलिदान, तीन gunaratna करने के लिए सेवा और समर्पणवास्तव में तीन गुणों की अच्छी तरह से किया जा रहा है पर आधारित है, जो शब्दसमुदाय को गोद लेने, सेवा और समर्पण के बाद दूसरे व्यक्ति के बीच एक आदमी के तप के रूप में परिवार के घर के रूप में स्थापित किया गया थाइस देश का जन्म हुआ और nararatnanci क्षेत्र के लिए dharmakarya है
ये शादी ऊपर डाला कारण हैं। भाग गए या किसी से शादी कर ली है, जो उन लोगों से क्लिनिक या आत्माओं, वे अपने अब और शादी उनकी शादी के तरीके भूख हथियार, या विकार पंजीकृत - vasanapurti दो जानवरों
लेकिन भौतिक milanaca हैअवधि शादी या शादी विवाह उन शब्दों का जहां अनवर अर्थ निकलता है कहांआजकल, हम शब्द फैशन डाल, आदि merejapartiशादी या अर्थ विकृत जब हम समझ जाओगे? अंतर्राष्ट्रीय वेबस्टर diksnari विवाह से एक पुरुष या महिला purusasobata आदमी या औरत के साथ एक साथ रहने के लिए संग्रह का कानून है कि सेक्स है था जो एक महिला है, कहते हैं। यह कैसे घृणित और प्रतिकारक साधन है? और अब, एक शादी या शादी हम अपने पवित्र विवाह या गंदे के शब्दों प्रेरणादायक, कहते हो? इस तरह से यह हमारी शादी या शादी की भारतीय संस्कृति विवाह समारोह के वहाँ अवधारणाओं में एक शानदार की ओर जाता है कि अगर कहने के लिए नहीं है?

शादी के बाद तथाकथित बुद्धिमान पुरुष आधे की शुरूआत करते हुए मैं hajabanda है और यह मेरा vaipha हैDiksanarita अंग्रेजी (ऑक्सफोर्ड और bebastarsa) hajabanda विवाह जिसका आदमी (samaligi) विवाह एक पीटा आदमी या औरत है। अब शादी शब्द चौंकाने वाला समझा जाएगा हमें बताओ क्या?

हम में से कितने हमारे पवित्र की सुंदर शब्दों से शादी की और संगठन लक्षित नहीं कर रहे हैं? इस तरह के purusakarita आदि पति, पति, दामाद, दामाद कानून साथी, साथ ही शादीशुदा औरत, पत्नी, पत्नी, पत्नी, के लिए के रूप में ले जाया गया, sahadharmacarini, सूर्य, आदि शब्दों का मतलब calatara देखें।

विवाहित महिलाओं की अवधारणा:
1दामाद कानून (कानून) - डर बांध + एडीआर = व्यक्ति जी
2Kuvara साहेब (मारवाड़ी समुदाय): - कुंवर भावना एक राजकुमार की तरह इस कानून, कि
3दामाद जी, पति या jamatr: - यह जगह एक विवाह योग्य बेटी जामा उसके पति jamatr उसे शादी करने के लिए के लिए आसान है, sanskaravdare किया गया था जिसमें कहा जाता हैइस कानून के एक भ्रष्टाचार है।
4साथी - सहयोग nibhavinya के लिए एक साथी उसे धर्म के सभी पड़ताल के रूप में भी कहा जाता है, जो उसके पति, पर पत्नी
5पति: - क) रजस्वला जो navarajas (के रूप में पत्नी है, जो एक शादीशुदा आदमी) उसे कानून की यह शुद्ध प्राप्त किया।
बी) अपने पति के लिए पति और पत्नी के नए करार के बाकी है कि इस सवाल का जवाब स्वीकार navarakaruna कि कि
6पति: - भगवान है, जो एक शादीशुदा आदमी का लाभ उठाने (पैट + ई) है कि आदमी के रूप में अपनी पत्नी की रक्षा की।
7पर - पर - प्राप्त करने के कारण किया गया था, जो शादी के लिए दूल्हे और दुल्हन (मसूर, varevya भावना) है।
1बेटी कानून: - अवधि जल्दी (महिला) मुंह से शब्द थाजल्दी ही सुंदर है, वह praphullita या आनंद हैइस खूबसूरत घर वह vivahavdare घर कर दिया गया है, उसकी बेटी भाभी praphullita और खुश हैं, जबकि के रूप में बुलाया
2बेटी: - बहु शब्द (पुराने, चलती) लाभ, मजबूत गिरावट, बढ़ती है, कि बनाया जा रहा है। किया जा रहा है-जी में के घर, एक बल की भावना बढ़ जाती है, जो घर, एक अमीर putradine उसकी बेटी को बुलाया।
3- पत्नी: - hidimadhila सही - छोड़ दिया है या छोड़ दिया है, या छोड़ दिया पत्नी के बाईं ओर भारतीय संस्कृति basavitata की ओर बयेउक्स की भावना 'को छोड़ दिया'। उदाहरण के लिए, vamankarudha सीता, पत्नी उसे बुलाया।
4पत्नी: - क) navarajas (वह), विवाह योग्य है रजस्वला नव किया गया है जो कि अर्थात्वह उससे शादी कर ली जब दुल्हन उसे बुलाया।
बी) कि आपके पति आपको लगता है कि bhavanedvara दुल्हन के लिए नए करार भक्ति
5- पत्नी - वह पालन करने के लिए पत्नी है।
6स्थानांतरित: - इसे दूर कर देता है के जन्म के लिए नेतृत्व किया है कि janayanti asyam
7- sahadharmacarini: - शादी के बाद, वह जो अपने पति के व्यक्तिगत या prapancika dharmacaranata साथ sahadharmacarini बुलाया।
अब सभी शब्द और उनके अर्थ भारतीय वैदिक संस्कृति और भाषा, कैसे अमीर, शांत अनवर एकदम सही है कि देखा जा सकता हैकहां hajabanda - vaipha श्री अनवर - विवाह आदि और श्रीमती टर्म प्लान और एक सांस्कृतिक अवधि शादी जहां अमीर मत का संयुक्त राष्ट्रसभी ingrajalalelya क्या तथाकथित सभ्य लोगों को पता है? यही कारण है कि भारतीय संस्कृति उत्सव के अवसर की अवधारणा को एक शादी या शादी mangalakari है कि कैसे हैइस अंधे baralanya हो सकता है की तुलना में अपने दैनिक मंगल ग्रह 'काश तुम खुश मेरिडा लाइफ' 'हमेशा मंगलम kuryat' के रूप में अपनी शादी के संस्कृति lagnakaryata बनाता है!


‘vivāha' ! Arthāta lagna, hā sānsārika manuṣyācyā jīvanātīla sarvāēcca hauśīcā, sanskārācā va mahattvācā bhāga
āhē. Kōṇatāhī mulagā - mulagī viśiṣṭa vayācē jhālē kī, kāhō; yandā kartavya āhē kāṁ? Nāva nōndavilē āhē
kā? Vagairēcī carcā surū hōtē. Ājakāla tara vivāha maṇḍaḷē, nōndaṇīcī kāryālayē, mĕrēja a‍̔ĕkṭa antargata sansthā vagairēhī āhēta. Sāmuhīka vivāha, ādarśa vivāha, āryasamāja vivāha, rajisṭarḍa vivāha ādī navīna vivāha padhdatīhī māṇasānē sōyīnusāra śōdhūna kāḍhalyā āhēta. Tyātahī kāhī palāyana vivāha (paḷūna jāṇē), gupta vivāha vagairēhī tantrē āhētaca.
Manuṣyācyā ṣōḍaṣa sanskārāta variṣṭha, dēva, dharma, sanskr̥ti ādīn̄cyā sākṣīnē vēda purāṇē, tatvē- śāstrē, yān̄cyā
uccāraṇāta jō kharayā arthānē maṅgala sōhaḷā hā maṅgalāṣṭakē, maṅgaladīpē, maṅgalasaptapadī, maṅgalavādyē, maṅgalasnānē va maṅgala kāryānē hōta hōtā, tyācā āmhī akṣaraśa: Pālāpācōḷā karūna ṭākalā āhē.
Kāya āhē vivāha yā śabdācā artha tō āpaṇa pāhū yā.
1. Vivāha mhaṇajē lagna
2. Vivāsa: Mhaṇajē vēgaḷē asaṇē kivā vēgaḷē rahāṇē kivā gr̥habhaṅga ‘han' mhaṇajē naṣṭa karaṇē, śānta karaṇē.
Vivāsa: + Han = vivāhan mhaṇajē vivāha mhaṇajē vēgaḷēpaṇā athavā vilagapaṇā dūra karaṇē kivā vēgaḷēpaṇācā
dāha śānta karaṇē hōya.
3. ‘Tō sanyantau ētandēva vivāhaṁ vyavahētām' iti vivāhā (brāmhaṇa ēttarēya) arthāta dēvatān̄cyā prārthanēnusāra brahma hē
purūṣa (sūrya mhaṇajē tēja) āṇi strī (dhātrī athavā pr̥thvī) yā dōna śaktīta vibhājita jhālē. Yā dōna śaktīn̄cē vivahana hōṇē (mhaṇajē sammīlana) yālā vivāha mhaṇatāta.
4. Vi + vaha vivāhayartiṁ mhaṇajē viśiṣṭa tatva (strī, kan'yā, vadhū) viśiṣṭa diśēlā ghēvūna jāṇē yālā vivāha
mhaṇatāta.
5. Vēdabhāṣyakāra śrīsāyaṇācārya yān̄cē anusāra vivāha yā śabdācī nirūktī hī aśī āhē ‘tadidaṁ viparyāsēna sambanndhanayanaṁ vivāham' arthāta dōna paraspara virūdhda svabhāvācyā, dōna viśiṣṭa śaktin̄cā kalyāṇakārī udyēśanē
sthāpana kēlēlā an'yōn'ya sambandha mhaṇajē vivāha hōya.
6. Vi + vāha = vivāha arthāta viśiṣṭa javābadārīcē vāhaka mhaṇūna pratijñā ghēṇyācyā kriyēlā vivāha asē
mhaṇatāta.
7. Lagna mhaṇajē juḷalēlā, jōḍalēlā vagairē lagnama pan̄cāṅgāta rāśīn̄cē, sūrya va nakṣatrān̄cē udaya hōṇē yālā lagna mhaṇatāta. Patīpatnīn̄cē rāśī guṇa juḷavūna tyān̄cyā vaivāhika bhavitavyācā udaya hōṇē yālāhī lagna mhaṇatāta.
8. Lagna mhaṇajē tandrī lāgaṇē, mana juḷaṇē, ēkātmatā sādhaṇē, vivāhāta hē sarva prapan̄ca māyēta aḍakalyā nantara hōtē mhaṇūna yāsa lagna mhaṇatāta.
9. Laga + na = lagna yā śabdāta laga (gatau, lagatī) mhaṇajē jāṇē āṇi na mhaṇajē anunaya karīta patīcē
anusaraṇa karīta jāṇē mhaṇajē lagna hōya.
Varīla vivāha athavā lagnācyā sarvaca vyākhyā pāhatā, viśiṣṭa uddēśānē, javābadārīnē viśiṣṭa kalyāṇakārī
hētūnē, ēkātmatēnē, anusaraṇa karīta mārgastha hōṇē, juḷaṇē, ēkatra yēṇē, mīlana vagairē mahatvapūrṇa śabda puḍhē yētāta.
Ājakālacyā lagna, vivāhān̄cī daśā pahātā lagna karaṇyāmāgē varīla śabdān̄cē gāmbhīrya kuṭhē disatē kā? Hā
sanśōdhanācā viṣaya banalā āhē. Ājakāla tara lagna karaṇyācē hētū itakē kṣullaka jhālē āhēta tē asē.
1. Pōragaṁ vāyā jā'īla mhaṇūna bāndhūna ṭākā lagnācyā bēḍīta.
2. Kāḷa kharāba āhē hō, urakūna ṭākā lagna.
3. Dōnhī mulāmulīn̄cē pĕkēja jōradāra āhē, calā huṇḍā, vāstulābhāsāṭhī lagna karū yā.
4. Strī athavā purūṣa sulabha bhāvanāmpāyī pōrē bharakaṭalīta mhaṇūna lagna karā.
5. Āmacī mhātārapaṇācī sōya lāgatē mhaṇūna lagna karā.


Vivāha hī ēvaḍhī mahattvācī gōṣṭa āhē kī sampūrṇa mānavajātīcē sānskr̥tika astitva yānvara avalambūna āhē. Vivāha hī ēka īśvarī va dharmācī yōjanā āhē. Ṭharavūna ṭākā va urakūna ṭākā asē vivāhācē svarūpa āpaṇa jēvhā pāsūna kēlē tēvhāca hī vivāha sansthā vikr̥ta jhālī. Ahō vivāha hā kadhī praṇyān̄cā hōtō kā? Janāvarān̄cā hōtō kā? Tō kēvaḷa manuṣyān̄cā hōtō nā? Tara maga manuṣyān̄cāca vivāha kā karatāta yācī kāraṇē aśī āhēta.


1.Manuṣyājavaḷa dhyēya asatē āṇi vivāha hē dōna vyaktin̄cyā jīvana dhyēya dharmācē āmaraṇa mīlana asatē.
2.Manuṣyājavaḷa tyācē ghara, gharāṇē, tapasyā, dharma, sanskr̥tī va paramparā asatāta tyāmuḷē yā sarvān̄cē vahana patī patnīnē karaṇē āṇi santatī vdārē tyān̄cī jōpāsanā paramparēnē karaṇyāsāṭhī kaṭibadhda hōṇē mhaṇajē vivāha hōya.
3.Manuṣyājavaḷa tyāga, sēvā va samarpaṇa hē tīna guṇaratna āhēta. Sārayā sansārācē kalyāṇa yā triguṇānvara ādhārita āhē. Ēkā vyaktinē dusarayā vyaktīcā aṅgikāra kēlyānantara parasparānsāṭhī tapa, sēvā va samarpaṇa karaṇārā samāja hā kuṭumbācyā svarūpāta ghara mhaṇūna sthāpana hōtō. Yāmuḷēca dēśa va dharmakāryāsāṭhī nararatnān̄cī khāṇa janmālā yētē.
Varīlapramāṇē vivāhācī hī ṭhaḷaka kāraṇē āhēta. Yā vicārānnā sōḍūna jē kuṇī vivāha karatāta kivā paḷūna jāvūna, rajisṭarḍa vagairē padhdatīnē lagna karatāta tē tyān̄cē lagna mhaṇajē prapan̄cācī bhūka, athavā vikāra - vāsanāpūrtīsāṭhī dōna prāṇyān̄cē
kēvaḷa śārīrika mīlanaca ṭharatē. Kuṭhē vivāha athavā lagna yā śabdān̄cā garbhitārtha an kuṭhē hā mĕrēja śabda. Ājakāla tara āmhī mĕrējapārṭī vagairē śabda rūḍha karūna ṭākalē. Āmhī mĕrēja yā vikr̥ta śabdācā artha tarī samajūna ghētō kā? Āntararāṣṭrīya vēbasṭarsa ḍikśnarī mhaṇatē kī, mĕrēja mhaṇajē purūṣa athavā strīcē kāyadyānē jhālēlē ēkatrīkaraṇa hōya kī jyāta purūṣāsōbata purūṣa kivā strī sōbata strīnē śarīrasambandhāsāṭhī ēkatra rāhaṇē hōtē. Kitī ghr̥ṇāspada va kiḷasavāṇā artha āhē hā? Maga ātā sāṅgā, āmacyā pavitra vivāha kivā lagnālā āmhī yā ghāṇēraḍyā mĕrēja yā śabdāta basavaṇāra kā? Āmacyā lagna athavā vivāha sōhaḷyālā mĕrēja mhaṇaṇē hā tara bhāratīya sanskr̥tīcā apamānaca ṭharatō kī nāhī?

Lagna jhālyāvara dīḍa śahāṇē lōka paricaya dētānā mhaṇatāta, mai hajabaṇḍa aura yē mērī vā'īpha hai. Iṅgrajī ḍikśanarīta (ŏksphōrḍa va bēbasṭarsa) hajabaṇḍa mhaṇajē mĕrēja jhālēlā asā māṇūsa kī jyācē strīśī kivā māṇasāśī (samaligī) mĕrēja jhālē āhē. Ātā sāṅgā kī āmhālā mĕrēja yā śabdātīla kiḷasavāṇī vyākhyā paṭāvī tarī kāya?

Āmacyā pavitra va uddēśapūrṇa vivāha sansthēnē kitī sundara śabda āmhālā dilē āhēta nāhī kā? Jasē purūṣākaritā navarā, patī, jāva'ī, dāmāda sahadharmacārī vagairē tasēca vivāhīta strī karitā bahū, bāyakō, navarī, patnī, jāyā, sahadharmacārīṇī, sūna vagairē. Calātara ātā yā śabdān̄cē artha pāhūyā.

Vivāhīta purūṣānsāṭhī sambōdhanē:
1. Dāmāda (jāva'ī) - arthāta ādarācā vyaktī dām + ādr̥ = dāmāda.
2. Kuvara sāhēba (māravāḍī samājāta):- Kunvara mhaṇajē rājakumāra tyāsārakhā jāva'ī yā arthānē.
3. Jāva'ī, jāmāta kivā jāmātr̥ :- Yā ṭhikāṇī jāmā mhaṇajē vivāhayōgya kan'yā tilā tāraṇyāsāṭhī jō vivāha sanskārāvdārē prāpta jhālā tyālā jāmātr̥ jāmāta mhaṇatāta. Yācāca apabhranśa hā jāva'ī hōya.
4. Sahadharmacārī:- Yēthē patnīlā ticyā prapan̄cātīla sarva dharma nibhaviṇyāsāṭhī sahakārya karaṇārā ticā patī mhaṇūna sahadharmacārī asēhī mhaṇatāta.
5. Navarā:- A) asā vivāhita purūṣa kī jyānē patnī yā nātyānē navarajas (rajasvalā jhālēlyā) strīcā śāstra śudhda svīkāra kēlā tō.
Ba) asā patī jō patnīcyā navavidhā bhaktīcā svīkāra navarā.Karūna rahātō tō navarā.
6. Patī:- Asā vivāhita purūṣa jō īśvara yā nātyānē āpalyā patnīcī pata sāmbhāḷatō (pat + ī) tō patī.
7. Vara:- Vara - vadhū yātīla vara mhaṇajē vivāhāsāṭhī jō svīkāraṇyāsa yōgya ṭharalā (varaṇa, varēvya arthānē) āhē.
1. Sūna:- Hā śabda sūnarī (strī) yā śabdātūna ālā āhē. Sūnarī mhaṇajē sundara, praphullīta athavā anandī strī hōya. Gharāta vivāhāvdārē ālēlī strī hī ghara sundara, praphullīta va ānandī karatē mhaṇūna tilā sūna mhaṇatāta.
2. Bahū:- Bahū hā śabda (vr̥dhdau, bahatē) mhaṇajē vāḍhaṇē, balavāna hōṇē, ugavaṇē, nirmita karaṇē asā hōtō. Yāca arthānē gharāta ālēlī sūna jī gharālā vāḍhavatē, bala dētē, putrādīnē sampanna karatē tilā bahū asē mhaṇatāta.
3- Bāyakō:- Hidīmadhīla dāyā - bāyā yā arthānē bāyŏ mhaṇajē ḍāvī athavā ‘vāma' bājū bhāratīya sanskr̥tīta patnīlā ḍāvyā mhaṇajēca vāma diśēnē basavitāta. Udāharaṇārtha ‘vāmāṅkārūḍha sītā' vagairē mhaṇūna tilā bāyakō asē mhaṇatāta.
4. Navarī:- A) navarajas (strī) mhaṇajē jī navyānē rajasvalā jhālī āhē mhaṇajēca vivāhayōgya āhē. Tī vivāha karatō tēvhā tilā navarī mhaṇatāta.
Ba) āpalyā patīcī jī navavidhā bhaktī bhāvanēdvārā karatē tī navarī.
5- Patnī:- Pālana kēlē jātē tī patnī.
6. Jāyā:- Janayanti asyām mhaṇajē vivāhitā jī janma dētē tī jāyā.
7- Sahadharmacāriṇī:- Vivāhānantara āpalyā patīcyā vyaktigata athavā prāpan̄cika dharmācaraṇāta jī sātha karatē tilā sahadharmacāriṇī asē mhaṇatāta.
Ātā hē sārē śabda va tyān̄cā artha pāhilyāvara lakṣāta yē'īla kī bhāratīya vaidika sanskr̥tī va bhāṣā kitī samr̥dhda, vicārī an paripūrṇa āhē. Kuṭhē hajabaṇḍa - vā'īpha an misṭara - misēsa āṇi mĕrēja vagairē śabda ana kuṭhē hī varīlapramāṇē samr̥dhda va sanskārīta vivāhācī śabda yōjanā. Hē sarva iṅgrajāḷalēlyā tathākathita sabhya vyaktīnnā kāya kaḷaṇāra? Mhaṇūnaca bhāratīya sanskr̥tītīla maṅgalakārya mhaṇajē lagna athavā vivāha hī saṅkalpanā kitī maṅgalakārī āhē. Hī āpalī vivāha sanskr̥tī āpalē nitya maṅgala karatē mhaṇūna lagnakāryāta ‘viśa yū hĕpī mĕrīḍa lā'īpha' asē avicārī baraḷaṇyāpēkṣā mhaṇūyā ‘‘kuryāt sadā maṅgalam'' ! 
 
 

No comments:

Post a Comment