Friday, December 5, 2014

Control of Respirationआपल्याला मिळालेले आयुष्य किती जगायचे हे आपल्या श्वासांवर अवलंबून असते असे योगशास्त्र मानते. म्हणजेच मिळालेली श्वासांची शिदोरी आपल्याला जपून वापरायची आहे. राग, संताप, असूया अनावर झाल्यावर श्वासाची गती वाढते. ही वाढलेली श्वासाची गती कमी करण्यासाठी आपल्याला श्वसन नियंत्रण करायचे आहे. आपल्या भावभावनांचे पडसाद श्वासावर उमटत असतात. प्राणशक्तीचा स्थूल आविष्कार श्वास आहे. शरीर व मन यांना जोडणारा प्राण हा दुवा आहे.
प्राणशक्तीला नियंत्रित करणे तितके सोपे नक्कीच नाही. म्हणूनच श्वासाला नियंत्रित करता आले, की प्राणशक्तीचे नियमन आपोआप होऊ शकेल या दृढ श्रद्धेने व निश्चयानेच साधना करायची आहे, मात्र ही साधना करताना गडबड, गोंधळ, घाई अजिबात चालणार नाही. 'हठप्रदीपिके'त एक सुरेख उपमा दिली आहे- ज्याप्रमाणे हत्ती, वाघ, सिंह यांसारख्या श्वापदांना ताब्यात आणायचे असेल तर धीरानेच काम करावे लागते, त्याप्रमाणे श्वसनावर नियंत्रण आणताना जर गडबड केली, तर साधनेचा नाश व साधकाचा सत्यानाश ठरलेलाच आहे!
पतंजलींनी तर कहर केला आहे. यम-नियमांचे (समाजात वावरताना पाळावयाची काही पथ्ये) पालन करून आसन जय प्राप्त झाला, आयुष्यातील द्वंद्वांवर ताबा मिळविता आला, तरच आपण प्राणायाम साधनेस लायक ठरतो!
आज प्राणायामाची पूर्वतयारी थोडी अधिक करू या. आज सम-आवर्तन व दीर्घ श्वसन यांचा सराव करूयात.
प्रथम सुखासनात बसा. खुर्चीत बसलात तरी चालेल. भिंतीला पाठ टेकली तरी चालेल. डोळे शांत मिटा. पाठकणा समस्थितीत ठेवा. आता ५ आकडे मनातल्या मनात मोजत जाणिवेसह श्वास घ्या. एक क्षणभर थांबा. पुन्हा ५ आकडे मोजत श्वास सोडून द्या. आता श्वास घेताना पोट, छाती रुंदावत खोलवर श्वास घ्या. श्वास घेताना खांदेही वर उचलले जातील. १ ते ७ आकडे मोजा. आता श्वास सोडताना सावकाश खांदे खाली येतील, छाती व पोट आत खेचले जाईल. सात आकडे पूर्ण होईपर्यंत श्वास सोडला जाईल. आपली क्षमता ओलांडू नका.

Believes that yoga breathing depends on your life you lead, how to win. The offer is received breathing you could use. Anger, resentment, jealousy, increases the speed of the turbulent spirit. Increased respiratory control you want to reduce the speed of the breath. Are umatata think bhavabhavanance your breath. Jagruti Wednesday invention is thick breath. Prana is the link connecting the body and mind.
Jagruti Wednesday it is not easy to control. That was the breath control, the regulation is to Jagruti Wednesday confirmed the device will be automatically niscayaneca and reverence, while the turmoil practice, confusion, haste does not work at all. 'Hathapradipiketa elephant as a good analogy is given, the tiger, the lion has to work dhiraneca If one wants to possess svapadanna like, as if giving control of the respiratory virus, but is a seeker of Sadhana death and doom tharalelaca!
Patanjalinni is terrible now. Sub-rules (keep some socially regimen) followed by the seat of Jay received, life was obtained possession dvandvam, the only one that leads to useful tools pranayama!
Prerequisites: YES or do a bit more today. Even today, the practice of long-cycle and correct breathing.
Nestled first sukhasanata. You may get into the chair. The wall at the back though. Eyes calm erased. Keep samasthitita pathakana. Now take a breath janivesaha 5 digits Calculating your mind. Wait a moment. Leave Figures 5 Calculating breath again. Now belly breathe, take a deep breath and chest s you. Will be picked up khandehi breathe. Count the numbers 1 to 7. Now will slow down the shoulder when breathing, will be hit in the chest and stomach. Breath will be released until the seven figures. Do not cross your ability.


Āpalyālā miḷālēlē āyuṣya kitī jagāyacē hē āpalyā śvāsānvara avalambūna asatē asē yōgaśāstra mānatē. Mhaṇajēca miḷālēlī śvāsān̄cī śidōrī āpalyālā japūna vāparāyacī āhē. Rāga, santāpa, asūyā anāvara jhālyāvara śvāsācī gatī vāḍhatē. Hī vāḍhalēlī śvāsācī gatī kamī karaṇyāsāṭhī āpalyālā śvasana niyantraṇa karāyacē āhē. Āpalyā bhāvabhāvanān̄cē paḍasāda śvāsāvara umaṭata asatāta. Prāṇaśaktīcā sthūla āviṣkāra śvāsa āhē. Śarīra va mana yānnā jōḍaṇārā prāṇa hā duvā āhē.
Prāṇaśaktīlā niyantrita karaṇē titakē sōpē nakkīca nāhī. Mhaṇūnaca śvāsālā niyantrita karatā ālē, kī prāṇaśaktīcē niyamana āpō'āpa hō'ū śakēla yā dr̥ḍha śrad'dhēnē va niścayānēca sādhanā karāyacī āhē, mātra hī sādhanā karatānā gaḍabaḍa, gōndhaḷa, ghā'ī ajibāta cālaṇāra nāhī. 'Haṭhapradīpikē'ta ēka surēkha upamā dilī āhē- jyāpramāṇē hattī, vāgha, sinha yānsārakhyā śvāpadānnā tābyāta āṇāyacē asēla tara dhīrānēca kāma karāvē lāgatē, tyāpramāṇē śvasanāvara niyantraṇa āṇatānā jara gaḍabaḍa kēlī, tara sādhanēcā nāśa va sādhakācā satyānāśa ṭharalēlāca āhē!
Patan̄jalīnnī tara kahara kēlā āhē. Yama-niyamān̄cē (samājāta vāvaratānā pāḷāvayācī kāhī pathyē) pālana karūna āsana jaya prāpta jhālā, āyuṣyātīla dvandvānvara tābā miḷavitā ālā, taraca āpaṇa prāṇāyāma sādhanēsa lāyaka ṭharatō!
Āja prāṇāyāmācī pūrvatayārī thōḍī adhika karū yā. Āja sama-āvartana va dīrgha śvasana yān̄cā sarāva karūyāta.
Prathama sukhāsanāta basā. Khurcīta basalāta tarī cālēla. Bhintīlā pāṭha ṭēkalī tarī cālēla. Ḍōḷē śānta miṭā. Pāṭhakaṇā samasthitīta ṭhēvā. Ātā 5 ākaḍē manātalyā manāta mōjata jāṇivēsaha śvāsa ghyā. Ēka kṣaṇabhara thāmbā. Punhā 5 ākaḍē mōjata śvāsa sōḍūna dyā. Ātā śvāsa ghētānā pōṭa, chātī rundāvata khōlavara śvāsa ghyā. Śvāsa ghētānā khāndēhī vara ucalalē jātīla. 1 Tē 7 ākaḍē mōjā. Ātā śvāsa sōḍatānā sāvakāśa khāndē khālī yētīla, chātī va pōṭa āta khēcalē jā'īla. Sāta ākaḍē pūrṇa hō'īparyanta śvāsa sōḍalā jā'īla. Āpalī kṣamatā ōlāṇḍū nakā.

 

No comments:

Post a Comment